3 วิธีทำให้สังคมไทยน่าอยู่โดยทำตัวเป็นจิตอาสา

teerday

มุมมองของคำว่าจิตอาสาจะสังคมใดก็ตามแต่ถือเป็นความที่แฝงไว้ด้วยความหมายดีๆ อยู่ในตัว มันทำให้คนเรารู้สึกได้อย่างหนึ่งว่าแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแต่สังคมก็ยังจำเป็นต้องการคนเหล่านี้อยู่เพื่อช่วยให้โลกใบนี้ยังคงน่าอยู่ต่อไปโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น สังคมไทยเราหากว่ากันตามพื้นฐานเองก็เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว การทำตัวเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยให้สังคมไทยน่าอยู่ขึ้นไปอีกจึงเป็นเรื่องดีที่สมควรอย่างยิ่ง

ความหมายของจิตอาสาที่ควรรู้

หากว่ากันตามความหมายของคำๆ นี้ หมายถึง จิตอันพร้อมแบ่งปันเพื่อให้ความดีทั้งหมดทั้งปวงกับเพื่อนมนุษย์ด้วยความเต็มใจ ยินดีเสียสละ ให้ความร่วมมือ เต็มใจช่วยเหลือ ลงแรงกาย หวังเพียงเพื่อการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม ส่วนหนึ่งก็เพื่อช่วยลดปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในสังคม ช่วยในการแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมโดยรวมทั้งหมด นอกจากนี้ยังช่วยคอยเอาใจใส่รู้ว่าตนเองควรทำอะไร ตรงไหน ให้เกิดด้านดีๆ สูงสุดกับส่วนรวมไม่ใช่เพื่อของตนเอง มีความสำนึกในความยุติธรรม ยึดมั่นต่อจริยธรรมอันดีงาม รู้สึกละอายต่อการกระทำผิด มีความรับผิดชอบ เน้นความประหยัด เรียบง่าย ให้เกิดความสมบูรณ์ต่อสังคมมากที่สุด

3 วิธีการทำให้สังคมไทยน่าอยู่ด้วยการทำตัวเป็นจิตอาสา

  1. มองเห็นส่วนรวมก่อนเรื่องของตนเองเสมอ – การมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนับเป็นวิธีการแรกสำหรับจิตอาสาทุกคนที่ต้องการให้สังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ในเมื่อเราคิดถึงแต่ประโยชน์ของคนอื่นก็จะไม่เกิดความโลภ ความอิจฉา ริษยา หรือความต้องการอยากได้อยากมีในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเอง เมื่อเป็นเช่นนี้สังคมไทยของเราก็จะอยู่ได้อย่างสงบสุข ปราศจากการทำร้าย ไม่พอใจ หรือมองว่าตนเองต้องดีที่สุด
  2. เต็มใจช่วยเหลืออย่างมุ่งมั่น – แม้บางคนจะบอกว่าตนเองนั้นตั้งใจช่วยเหลือแต่การกระทำบางอย่างมันสามารถดูออกได้ว่าจริงแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจดังกล่าวเต็มใจทำหรือว่าจำใจทำ การเลือกเป็นจิตอาสาเพื่อต้องการให้สังคมไทยน่าอยู่ควรมาจากจิตสำนึกภายในไม่ใช่มาจากการบังคับ คราวนี้เมื่อความรู้สึกมันออกมาจากด้านใน อาการต่างๆ ก็จะแสดงออกมาด้วยความเต็มใจ พร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทุกสถานการณ์

ไม่หวังประโยชน์ตอบแทนทุกกรณี – การจะเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขจำเป็นต้องไม่หวังสิ่งตอบแทนทุกประการ แล้วความสบายใจจะเกิดขึ้นกับตัวของเราเอง เมื่อเกิดความสบายใจก็ยินดีจะกระทำความดีนี้ต่อไปเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อปรารถนาให้สังคมไทยอยู่ดีกันต่อไป